צושטרויבלט בין איך אינגאנצן
איך וואק אהין
איך וואק אהער
ארום און ארום
און דערנאך נאכאמאל
נישט איך וואק אויף די גראדע ווענט
נאר די גראדע ווענט וואקן אויף מיר
איך בין זייער פארנומען מיט טון גארנישט
און איך האלט מיך אין איין אפריען
ווייל עס נעמט אסאל כח צו גארנישט טון
אפילו די וועלט האט זיך טאקע אפגעשטעלט
ענדליך נאך אזוי לאנג ווארטן
נאך אלץ עפעס טרייבט מיך פון אינעווענדיג
צייט האט זיך טאקע אפגעשטעלט
אבער מיין מח נישט