A Peek Under The Shpitzl

A Peek Under The Shpitzl

פאנטאזיעס פון ישעי’ געצעלע דער שכן…   אונטער דיין שפיצעלע  וויל איך געבן א קיצעלע עס וואונדערט מיר  אן א שיעור   וואס דארט באהאלט איז יענע ארט ווארעם אדער קאלט? איז עס א שטאט אדער א וואלד? איך וויל געוואור ווערן באלד. טאמער קוקן מען טאר   איז מיר אומקלאר....

Unorthodox

Deborah Feldman wrote a book about her flight from the Hasidic community. The American publisher called it a memoir. The German publisher called it a novel. A discrepancy I can only attribute to the difference in what passes for truth in America and Germany. One might...