5

אהין און אהער

צושטרויבלט בין איך אינגאנצןאיך וואק אהיןאיך וואק אהערארום און ארוםאון דערנאך נאכאמאלנישט איך וואק אויף די גראדע ווענטנאר די גראדע ווענט וואקן אויף מיראיך בין זייער פארנומען מיט טון גארנישטאון איך האלט מיך אין איין אפריעןווייל עס נעמט אסאל כח צו גארנישט טוןאפילו די...